کافه ی هنر و ادبیات

                                              شادروان هوشنگ انوشه

                                                     اسم این عکس را گذاشته ام خنده بر مرگ

   عکس وصف حال روان شاد ناوی "هوشنگ انوشه" در لحظات قبل از اعدام است . او پس از کودتای بیست و هشت مرداد سال سی و دو محکوم به اعدام گردید . صرف نظر از گرایشات سیاسی ، ساده دلی و عشق به وطن در چهره ی این جوان مبارز که با لبخند شادی و امید در لحظه ی مواجه با  مرگ آمیخته تحسین بر انگیز است و به راستی که از او قهرمانی ملی می سازد . شعر "امید" را به او و همه ی شهیدان گمنام ایران زمین تقدیم می کنم .

 

اگر چه پنجره ها خسته اند ، خوابند

 

اگر چه آیینه ها کهنه اند ، تارند

 

اگر چه در نگاه سفید و سیاه ِ غبار ِ قاب ِ عکس ِ دیروزها

 

چشمان اشتیاق از دست رفته اند ، ماتند

 

امید

 

هنوز برجاست

 

نگاه کن

 

چلچله ها بی دل اند ، شادند .

پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ | | مرتضی نیک پایان | |

www . night Skin . ir